Bezpečnost na výuce

P O U Č E N Í  (verze ke stažení zde)

o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV.

Obecná ustanovení:

 1. Student, který se účastní výuky TV a TV kurzů, si musí být plně vědom stavu svého fyzického a duševního zdraví. Tento stav musí umožňovat studentovi absolvovat výuku TV a výuku na TV kurzech v plném rozsahu bez omezení a bez rizika ohrožení studenta samotného i ostatních osob, které jsou na výuce a kurzech zúčastněny. Výuky TV a TV kurzů se mohou zúčastnit pouze studenti s dobrým zdravotním stavem, s přiměřeným ustrojením a vhodným vybavením, které se nemůže stát samo o sobě bezprostřední příčinou případného úrazu nebo onemocnění. Pro konkrétní pohybovou činnost jsou povinni používat doporučený cvičební úbor, obuv a ochranné pomůcky. Při této činnosti je zakázáno nosit prstýnky, řetízky, náhrdelníky, hodinky apod.
 2. Je povinností studentů oznámit veškeré závažné osobní okolnosti (snížení pracovní schopnosti, zdravotní omezení apod.) předem osobě zodpovědné za výuku (vedoucímu výuky nebo jeho zástupci) a doložit lékařským potvrzením či jiným dokladem. Každý student se zdravotním oslabením by měl pečlivě předem zvážit svoji účast na výuce TV a TV kurzech.
 3. Veškeré změny zdravotního stavu a pracovní způsobilosti, ke kterým dojde během výuky TV nebo během TV kurzu je nutno bezodkladně hlásit osobě zodpovědné za výuku.
 4. V hodinách TV, na TV kurzech a při všech tělovýchovných a sportovních akcích pořádaných fakultou je každý student povinen si počínat tak, aby neohrožoval zdraví své ani ostatních osob a nezpůsobil škodu na zdraví či majetku.
 5. Student je povinen ohlásit osobě odpovědné za výuku neprodleně každou závadu, kterou zpozoruje v tělocvičně nebo jiném výukovém zařízení a jejím vybavení, která by mohla ohrozit bezpečnost studentů, způsobit požár nebo zapříčinit vznik škody.
 6. Studenti mohou zahájit a ukončit činnost nebo uvádět tělocvičné nářadí nebo jiné zařízení do pohybu až na pokyn osoby odpovědné za výuku a jsou povinni se předem přesvědčit, zda svým jednáním nemohou ohrozit zdraví nebo život dalších osob.
 7. Student je povinen dodržovat veškeré pokyny vedoucího výuky, vedoucího kurzu, instruktora, vedoucího přepravy, policie nebo osob pověřených ochranným dozorem.
 8. Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.
 9. V průběhu výuky na TV kurzech je povinností studenta:
 10. Dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, zejména o bezpečnosti práce a o silničním provozu, vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty a používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Toto platí při všech druzích výuky.
 11. V návaznosti na ustanovení obecně závazných právních předpisů počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 12. Dodržovat předpisy a nařízení, platné pro areál ubytovny, jídelny, tělovýchovného zařízení, veřejných prostor apod.
 13. Vydávat se do terénu jen v doprovodu další osoby nebo osob.
 14. V případě zranění účastníka výuky na TV kurzech a výuky TV mu neprodleně poskytnout první pomoc, událost nahlásit osobě zodpovědné za výuku a volat záchrannou službu (155 nebo 112).
 15. Dbát zákazu kouření ve všech tělovýchovných zařízeních a výukových prostorách označených zákazem a počínat si vždy tak, aby nevznikl požár. Nerozdělávat oheň a nekouřit v lesích a na místech s nebezpečím vzniku požáru.
 16. V případě požáru uvědomit osobu zodpovědnou za výuku a volat hasičský záchranný sbor (150, 112).
 17. V době osobního volna jsou za soulad svého chování s právními a bezpečnostními předpisy odpovědni výhradně studenti. Rozsah osobního volna je jasně vymezen dobou kurzovní výuky, po dobu osobního volna nese každý účastník kurzu osobní odpovědnost za škody způsobené na zdraví, majetku a zdraví třetích osob.
 18. Při kurzech TV, kdy jsou studenti ubytováni v objektech jiných osob, mají studenti povinnost řídit se ubytovacím a provozním řádem ubytovacích zařízení, zejména pak dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech.
 19. Při účasti na kurzech v zahraničí musí mít student uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění léčebných výloh platné na území příslušného státu.
 20. Žádný student nesmí opustit místo konání výuky a areály TV kurzů (i v době osobního volna), pokud k tomu nedostal souhlas osoby zodpovědné za výuku.
 21. Student má zakázáno v průběhu výuky požívání alkoholických nápojů a jiných návykových a omamných látek. Tento zákaz platí i pro dobu předcházející výuce, hrozí-li, že student nastoupí výuku v podnapilém stavu či pod vlivem jiné návykové látky.
 22. Vstupovat do vody jinak než v přímé souvislosti s výukou a bez dozoru osoby odpovědné za výuku.
 23. V případě, že student zaviněně poruší povinnosti, na které upozorňuje toto poučení, je osoba zodpovědná za výuku a průběh TV kurzu oprávněna vyloučit studenta z výuky bez náhrady nákladů. Osoba zodpovědná za výuku je oprávněna poté neuznat studentovi splnění příslušné studijní povinnosti a dát děkanovi fakulty podnět k případnému zahájení disciplinárního řízení.
 24. Student odpovídá za škodu, kterou způsobí univerzitě anebo fakultě při studiu nebo praxi, tedy i při své účasti ve výuce TV a na TV kurzech. Za škodu, kterou student způsobí za okolností uvedených v předchozí větě třetí osobě, odpovídá v plném rozsahu student sám. Univerzita anebo fakulta odpovídá studentovi pouze za škodu, která mu vznikla porušením právních povinností ze strany Univerzity anebo fakulty nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném fakultou nebo v přímé souvislosti s nimi.
 25. V případě, že se student při výuce a na TV kurzech chová v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy Univerzity anebo fakulty, nedbá pokynů osoby zodpovědné za výuku a neřídí se tímto poučením, odpovědnost Univerzity anebo fakulty nebude dána.
 26. Nedílnou součástí tohoto poučení jsou bezpečnostní pravidla pro výuku v bazénu, pro výuku lezení na umělých stěnách, pro výuku na zimních a letních TV kurzech pořádaných KTV a výuku kanoistiky, která tvoří přílohy tohoto poučení.

Příloha č. 1: Bezpečnostní pravidla pro výuku v bazénu

 1. Před vyučovací hodinou studenti čekají na břehu na svého pedagoga a po ukončení výuky již nesmí znovu do vody.
 2. Výuková hodina je vždy zahájena a ukončena nástupem studentů na základě pokynu pedagoga.
 3. Pokud student přijde později do výuky, musí se neprodleně nahlásit vyučujícímu pedagogovi.
 4. Jestliže student potřebuje opustit bazén během výuky, musí předem upozornit svého vyučujícího pedagoga (např. WC, nevolnost).
 5. Je zakázáno potápění a plavání pod vodou v bazénu, pokud k tomu není student vyučujícím v rámci výuky výslovně vyzván.
 6. Je zakázáno skákat do vody po hlavě z podélných stran bazénu a na mělčině.
 7. Pokud je student mimořádně zdravotně indisponován (např. náhlá nevolnost, křečové stavy), musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit vyučujícímu.
 8. Pro studenty s vážnými zdravotními problémy platí přísný zákaz vstupu do bazénu (např. srdeční a oběhové problémy, epilepsie).

Příloha č. 2: Bezpečnostní pravidla pro výuku lezení na umělé stěně

Lezení na umělé stěně je povoleno pouze za těchto podmínek:

 1. Za přítomnosti instruktora, který je držitelem platné licence Instruktor lezení na umělých stěnách, nebo vyšší, a to pouze studentům, kteří mají lezení řádně zapsáno jako tělesnou výchovu
 2. Studenti účastnící se lezecké činnosti (dále jen ?lezci?) na umělé stěně jsou povinni řídit se pokyny zodpovědného instruktora, který může v případě porušování bezpečnostních předpisů lezce kdykoliv vykázat.
 3. Lezení je povoleno jen s horním jištěním, lezení na 1. konci lana je povoleno pouze se souhlasem přítomného instruktora. Je zakázáno vynechávat postupové jistící body. Traverzování bez jištění je povoleno jen do výšky nohou 1 metr nad zemí.
 4. Lezci musí ovládat jištění přes slaňovací osmu s karabinou s pojistkou, nebo přes HMS karabinu pomocí polovičního lodního uzlu, nebo pomocí jistícího mechanismu Gri Gri, Reverso, guide, apod.
 5. Lezení je povoleno pouze s horolezeckým vybavením, které odpovídá normě ČSN a normě CE s platnou certifikací UIAA.
 6. Lezení je povoleno pouze s navázáním na lano osmičkovým uzlem s pojistným uzlíkem, přes oko na opasku a oko na nohavičkách. Spojení jistícího lana s úvazkem pomocí karabiny je zakázáno vyjma jednoduchých cvičných cest, k tomuto způsobu jištění určených.
 7. Jakoukoli zjištěnou závadu na jistících prostředcích (lana, jistící oka, karabiny, apod.), na konstrukci stěny nebo upevnění chytů, je povinností lezců hlásit neprodleně přítomnému instruktorovi nebo asistentovi KTV.
 8. Jistící pomůcka musí být používána dle pokynů výrobce a na požádání instruktora je lezec povinen prokázat znalost správného použití jistící pomůcky.
 9. Je zakázáno odkládání předmětů v prostoru pod stěnou.
 10. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek.

Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla pro výuku kanoistiky

 1. Při účasti na výuce kanoistiky je nutné mít splněn povinný test 100 m libovolným plaveckým způsobem.
 2. Studenti jsou povinně vybaveni při jízdě plovací vestou, která je řádně zapnutá, a vhodnou vodáckou obuví.
 3. Studenti jsou povinni respektovat ostatní účastníky plavebního provozu na řece, dodržovat bezpečnou vzdálenost od jezů, zdymadel a jiných vodních staveb a dbát všech pokynů odpovědného vyučujícího.
 4. Studenti jsou dále seznámeni se základním chováním při krizové situaci (převrhnutí lodi, základní poskytnutí pomoci, odtažení na břeh, záchrana lodi a vybavení), které jsou následně povinni dodržovat.