Uznání zápočtových požadavků

Uznání zápočtových požadavků povinně volitelného předmětu Tělesná výchova absolvovaných na jiných fakultách UK.

  1. Studenti MFF UK si povinně volitelný předmět Tělesná výchova (TVI, TVII, TV III, TV IV) zapisují do SIS prioritně na MFF UK, konkrétní sport si volí z nabídky KTV MFF.
  • Ve výjimečných případech (př. nedostatečná kapacita na lekcích, současné studium na více fakultách UK, splnění zápočtových požadavků v rámci předchozího studia na UK apod.) může student MFF podat žádost o uznání absolvování zápočtových požadavků z předmětu Tělesná výchova na jiné fakultě UK.
  • Student/ka požádá vedoucího KTV MFF o možnost splnění předmětu TV na jiné fakultě UK nejpozději 5 dní před zahájením příslušného semestru.
  • Podanou žádost (v termínu) může vedoucí KTV MFF schválit za těchto předpokladů:

a/ absolvování semestrální výuky s minimálně 75% aktivní účastí na hodinách TV

b/ absolvování plavecké prověrky u studentů 1. ročníku

  • Student/ka je povinen/a po skončení semestru doložit písemné potvrzení o absolvování výuky v požadovaném rozsahu. Potvrzení vystaví vyučující TV a student/ka ho doručí vedoucímu KTV MFF.
  • Studentům, kteří studují opakovaně a zápočtové požadavky z TV splnili během předchozího studia na MFF, se splnění předmětu uznává.
  • Zápočty z Tělesné výchovy získané na vysokých školách mimo UK se v rámci studia na MFF neuznávají.