Bezpečnost na kurzech

P O U Č E N Í   (verze ke stažení zde)

o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV.

Obecná ustanovení:

 1. Student, který se účastní výuky TV a TV kurzů, si musí být plně vědom stavu svého fyzického a duševního zdraví. Tento stav musí umožňovat studentovi absolvovat výuku TV a výuku na TV kurzech v plném rozsahu bez omezení a bez rizika ohrožení studenta samotného i ostatních osob, které jsou na výuce a kurzech zúčastněny. Výuky TV a TV kurzů se mohou zúčastnit pouze studenti s dobrým zdravotním stavem, s přiměřeným ustrojením a vhodným vybavením, které se nemůže stát samo o sobě bezprostřední příčinou případného úrazu nebo onemocnění. Pro konkrétní pohybovou činnost jsou povinni používat doporučený cvičební úbor, obuv a ochranné pomůcky. Při této činnosti je zakázáno nosit prstýnky, řetízky, náhrdelníky, hodinky apod.
 2. Je povinností studentů oznámit veškeré závažné osobní okolnosti (snížení pracovní schopnosti, zdravotní omezení apod.) předem osobě zodpovědné za výuku (vedoucímu výuky nebo jeho zástupci) a doložit lékařským potvrzením či jiným dokladem. Každý student se zdravotním oslabením by měl pečlivě předem zvážit svoji účast na výuce TV a TV kurzech.
 3. Veškeré změny zdravotního stavu a pracovní způsobilosti, ke kterým dojde během výuky TV nebo během TV kurzu je nutno bezodkladně hlásit osobě zodpovědné za výuku.
 4. V hodinách TV, na TV kurzech a při všech tělovýchovných a sportovních akcích pořádaných fakultou je každý student povinen si počínat tak, aby neohrožoval zdraví své ani ostatních osob a nezpůsobil škodu na zdraví či majetku.
 5. Student je povinen ohlásit osobě odpovědné za výuku neprodleně každou závadu, kterou zpozoruje v tělocvičně nebo jiném výukovém zařízení a jejím vybavení, která by mohla ohrozit bezpečnost studentů, způsobit požár nebo zapříčinit vznik škody.
 6. Studenti mohou zahájit a ukončit činnost nebo uvádět tělocvičné nářadí nebo jiné zařízení do pohybu až na pokyn osoby odpovědné za výuku a jsou povinni se předem přesvědčit, zda svým jednáním nemohou ohrozit zdraví nebo život dalších osob.
 7. Student je povinen dodržovat veškeré pokyny vedoucího výuky, vedoucího kurzu, instruktora, vedoucího přepravy, policie nebo osob pověřených ochranným dozorem.
 8. Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat, případně obsluhovat žádné stroje, přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.

V průběhu výuky na TV kurzech je povinností studenta:

 1. Dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, zejména o bezpečnosti práce a o silničním provozu, vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty a používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Toto platí při všech druzích výuky.
 2. V návaznosti na ustanovení obecně závazných právních předpisů počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 3. Dodržovat předpisy a nařízení, platné pro areál ubytovny, jídelny, tělovýchovného zařízení, veřejných prostor apod.
 4. Vydávat se do terénu jen v doprovodu další osoby nebo osob.
 5. V případě zranění účastníka výuky na TV kurzech a výuky TV mu neprodleně poskytnout první pomoc, událost nahlásit osobě zodpovědné za výuku a volat záchrannou službu (155 nebo 112).
 6. Dbát zákazu kouření ve všech tělovýchovných zařízeních a výukových prostorách označených zákazem a počínat si vždy tak, aby nevznikl požár. Nerozdělávat oheň a nekouřit v lesích a na místech s nebezpečím vzniku požáru.
 7. V případě požáru uvědomit osobu zodpovědnou za výuku a volat hasičský záchranný sbor (150, 112).
 8. V době osobního volna jsou za soulad svého chování s právními a bezpečnostními předpisy odpovědni výhradně studenti. Rozsah osobního volna je jasně vymezen dobou kurzovní výuky, po dobu osobního volna nese každý účastník kurzu osobní odpovědnost za škody způsobené na zdraví, majetku a zdraví třetích osob.
 9. Při kurzech TV, kdy jsou studenti ubytováni v objektech jiných osob, mají studenti povinnost řídit se ubytovacím a provozním řádem ubytovacích zařízení, zejména pak dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně platné v těchto objektech.
 10. Při účasti na kurzech v zahraničí musí mít student uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění léčebných výloh platné na území příslušného státu.
 11. Žádný student nesmí opustit místo konání výuky a areály TV kurzů (i v době osobního volna), pokud k tomu nedostal souhlas osoby zodpovědné za výuku.
 12. Student má zakázáno v průběhu výuky požívání alkoholických nápojů a jiných návykových a omamných látek. Tento zákaz platí i pro dobu předcházející výuce, hrozí-li, že student nastoupí výuku v podnapilém stavu či pod vlivem jiné návykové látky.
 13. Vstupovat do vody jinak než v přímé souvislosti s výukou a bez dozoru osoby odpovědné za výuku.
 14. V případě, že student zaviněně poruší povinnosti, na které upozorňuje toto poučení, je osoba zodpovědná za výuku a průběh TV kurzu oprávněna vyloučit studenta z výuky bez náhrady nákladů. Osoba zodpovědná za výuku je oprávněna poté neuznat studentovi splnění příslušné studijní povinnosti a dát děkanovi fakulty podnět k případnému zahájení disciplinárního řízení.
 15. Student odpovídá za škodu, kterou způsobí univerzitě anebo fakultě při studiu nebo praxi, tedy i při své účasti ve výuce TV a na TV kurzech. Za škodu, kterou student způsobí za okolností uvedených v předchozí větě třetí osobě, odpovídá v plném rozsahu student sám. Univerzita anebo fakulta odpovídá studentovi pouze za škodu, která mu vznikla porušením právních povinností ze strany Univerzity anebo fakulty nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném fakultou nebo v přímé souvislosti s nimi.
 16. V případě, že se student při výuce a na TV kurzech chová v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy Univerzity anebo fakulty, nedbá pokynů osoby zodpovědné za výuku a neřídí se tímto poučením, odpovědnost Univerzity anebo fakulty nebude dána.
 17. Nedílnou součástí tohoto poučení jsou bezpečnostní pravidla pro výuku v bazénu, pro výuku lezení na umělých stěnách, pro výuku na zimních a letních TV kurzech pořádaných KTV a výuku kanoistiky, která tvoří přílohy tohoto poučení.

Příloha č. 1: Bezpečnostní pravidla pro zimní výcvikový kurz (ZVK)

 1. Před odjezdem na lyžařský výcvik je student povinen si zajistit seřízení bezpečnostního vázání svých lyží. Seřízení a odpovídající technický stav lyží či snowboardu doloží student formou potvrzení z lyžařského servisu nebo podepsaným čestným prohlášením.
 2. Při výcviku na sjezdových lyžích a snowboardu je doporučeno použití lyžařské helmy a jiných lyžařských ochranných pomůcek (chránič páteře apod.), doporučeno je i sjednání jednorázového úrazového pojištění.
 3. Studenti jsou povinni se pohybovat zásadně dle pokynů instruktora, nejméně ve trojici, na značených sjezdových tratích a nevjíždět mimo jejich značení do volného terénu.
 4. Bez vědomí či dohledu vyučujících studenti nesmějí navštěvovat snowpark a obdobné atrakce, při jejich návštěvě musí vždy použít lyžařskou helmu.
 5. Horské výlety mohou studenti absolvovat pouze pod vedením vyučujícího.
 6. Během pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné značky. Za nepříznivých meteorologických podmínek (hustá mlha, sněhová bouře, teplota pod mínus 12°C apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popřípadě se nekonají.
 7. Dle bodu č. 16 obecných ustanovení jsou za soulad svého chování s právními a bezpečnostními předpisy v době osobního volna odpovědni výhradně studenti. Nicméně opustit ubytovací zařízení mohou pouze s vědomím vedoucího kurzu nebo jiného vyučujícího minimálně ve 3 osobách, musejí jej informovat o místě pobytu a o předpokládaném čase návratu. Po návratu se opět hlásí některému z vyučujících.
 8. Všichni studenti – účastníci kurzu dodržují níže uvedená pravidla pro pohyb na sjezdových tratích vycházející z doporučení FIS:

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval někoho jiného. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům či počtu lyžařů na sjezdovce. Pokud přijíždí zezadu, musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

Předjíždět se může z libovolného směru, vždy však s patřičným odstupem, který poskytne předjížděnému pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. Totéž učiní v případě, křižuje-li sjezdovou trať přejezdem.

Každý by se měl vyhýbat zbytečnému zdržování se na úzkých nebo nepřehledných místech. Zastavuje se pokud možno na širokém přehledném úseku a u kraje sjezdovky, nikdy pod terénní nerovností.

Ten, kdo stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

Při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc. Vždy se nejdříve místo nehody označí (např. zkříženými lyžemi), zjišťuje stav vážnosti nehody komunikací s postiženým a případně volá Horskou službu.

Příloha č. 2: Bezpečnostní pravidla pro letní výcvikový kurz (LVK)

 1. Při vážných zdravotních problémech (např. srdeční a oběhové problémy, epilepsie apod.) není možné účastnit se TV kurzů.
 2. Při provozování vodních aktivit je nutné mít splněn povinný plavecký test na 100 m libovolným plaveckým způsobem. Nyní stačí čestné prohlášení o plavecké  dovednosti. (podpis navíc na listu bezpečnosti LVK)
 3. Provozování vodních aktivit (plavání, kanoistika a windsurfing) je možné pouze pod dohledem instruktora ve vymezeném čase a ohraničeném prostoru. Před vstupem do vody se musí studenti nahlásit osobě, která vykonává dozor. Nikdo se nepohybuje ve vodě sám. V 18:00 je ukončen provoz vodních sportů. Neplavci a méně zdatní plavci se musí neprodleně po příjezdu nahlásit osobě odpovědné za výuku.
 4. Je přísný zákaz potápění a plavání pod vodou, plavání na vytrvalost, skoků z mola, plavání s přehřátým organismem bez dostatečného osmělení a plavání bezprostředně po jídle.
 5. Při kanoistice jsou studenti povinni obléknout a řádně zapnout plovací vestu.
 6. V průběhu kurzu je zákaz používání vlastních automobilů a využívání autostopu.
 7. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a v době, kdy neprobíhá zaměstnání. Studenti jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při používání svíček ve stanech. Táborové ohně lze rozdělávat pouze na určených místech v prostoru areálu.
 8. Při náhlé změně počasí jsou studenti povinni dbát zvýšené opatrnosti (při bouřce zákaz vodních sportů, u silného větru pozor na padající větve, případně stromy).
 9. Studenti jsou povinni dodržovat noční klid od 22:30 hodin.
 10. Při odchodu na delší dobu je povinností studentů zapnout stan a uschovat věci tak, aby byla minimalizována případná možnost krádeže, cenné věci je doporučeno uschovat u instruktorů.

Specifika bezpečnosti pro vodní a pěší turistiku, windsurfing a cykloturistiku

Vodní turistika:

 1. Při účasti na vodáckém kurzu je nutné mít splněn povinný test 100 m libovolným plaveckým způsobem. Nyní stačí čestné prohlášení o plavecké  dovednosti. (podpis navíc na listu bezpečnosti LVK)
 2. Studenti musí být vybaveni při jízdě plovací vestou a vhodnou vodáckou obuví, při jízdě na divoké vodě nebo obtížně sjízdných propustech plovací vestou a přilbou.
 3. Posádky plavidel by měly být výkonnostně vyvážené.
 4. Jako první jede osoba odpovědná za výuku, nikdo ji nepředjíždí. Všechna plavidla jedou vzájemně na dohled. Jako poslední jede opět odpovědný vyučující nebo plavidlo určené vyučujícím.
 5. Před každým jezem, propustí či jinou vodní překážkou se včas zastavuje na bezpečném místě, vyučující určuje způsob a místo průjezdu, příp. přetažení lodí. Každá loď, která projede, čeká na ostatní na smluveném místě a případně pomáhá převrženým posádkám při záchraně materiálu.
 6. Po ukončení výuky se lodě uloží na břeh na předem určené místo a je zakázáno je do zahájení další výuky používat.
 7. Podmínkou  koupání je bezpečný prostor (místo dostatečně vzdálené od vodních staveb a mimo zvýšený průjezd lodí apod.), účast alespoň 3 studentů, kteří se vzájemně hlídají. Nikdo se nepohybuje ve vodě sám.
 8. Při odchodu na delší dobu mimo tábořiště je povinností studentů zapnout stany, cenné věci si studenti vždy berou s sebou nebo jsou povinni je uschovat tak, aby minimalizovali možnost krádeže. Za případnou ztrátu osobních věcí fakulta nezodpovídá.
 9. V případě náhlého zhoršení počasí či jiných podmínek ovlivňujících bezpečnou plavbu po řece rozhodne vedoucí kurzu o přerušení a dalším pokračování výuky, resp. kurzu.

Windsurfing:

 1. Při účasti na kurzu windsurfingu je nutné mít splněn povinný test 100 m libovolným plaveckým způsobem. Nyní stačí čestné prohlášení o plavecké  dovednosti. (podpis navíc na listu bezpečnosti LVK)
 2. Studenti musí být vybaveni při jízdě plovací vestou a vhodnou obuví.
 3. Provozování windsurfingu je možné pouze pod dohledem instruktora ve vymezeném čase a ohraničeném prostoru.
 4. Povinností studena je absolvování úvodní lekce.
 5. Po ukončení výuky se surfy uloží na břeh na předem určené místo a je zakázáno je do zahájení další výuky používat.
 6. V případě náhlého zhoršení počasí či jiných podmínek ovlivňujících bezpečný pohyb na WS rozhodne vedoucí kurzu o přerušení výuky.
 7. Vedoucí kurzu má právo rozhodnout o tom, zda se student účastní výcviku vzhledem k jeho schopnostem a dovednostem a v souvislosti s povětrnostními podmínkami.

Cykloturistika, pěší turistika:

 1. Dle bodu č. 16 obecných ustanovení jsou za soulad svého chování s právními a bezpečnostními předpisy odpovědni výhradně studenti. Nicméně v případě samostatných výletů v době osobního volna platí následující pravidla, která jsou studenti povinni dodržovat: Na samostatné výlety studenti vyrážejí pouze s vědomím vedoucího kurzu nebo jiného vyučujícího minimálně ve 3 osobách, informují jej o směru, cíli túry a o předpokládaném čase návratu. Po návratu se opět hlásí některému z vyučujících.
 2. Studenti se pohybují pouze po značených pěších či cykloturistických trasách. Na základě doporučení vedoucího budou vybaveni  mapou.
 3. Před zahájením kurzu, jehož součástí je cykloturistika, je každý student povinen uvést kolo do patřičného technického stavu, dodržet povinné vybavení. Všichni účastníci musí znát pravidla silničního provozu.
 4. Bezpečný technický stav kola (zejména funkčnost brzd) doloží student formou potvrzení z cykloservisu nebo podepsaným čestným prohlášením v přihlášce na kurz.
 5. Každý účastník cyklistického kurzu musí povinně použít cyklistickou helmu.
 6. Při společných hromadných cyklovýletech jede první a poslední vždy osoba odpovědná za výuku, skupina jede kompaktně, jednotlivci jsou vždy na dohled jeden druhému. Vyučujícími je předem stanovena základní komunikace uplatňovaná následně při jízdě, kterou jsou všichni povinni respektovat.
 7. Při náhlé nutnosti zastavit student tak učiní na nejbližším možném přehledném místě.